El-sparkesykkelen har opptatt det offentlige rom. I alle fall veiene og fortauene.

Dette er til glede for noen, fortvilelse for andre.

Uansett har bruken av dem ført til en rekke personskader og tingskader. Myndighetene diskuterer restriksjoner og reaksjoner.

Ansvarsforhold med el-sparkesykkel

Det er alltid et spørsmål om hvem som har skylda når det skjer noe i trafikken. Det som er sikkert er at det er spesielt større krav til aktsomhet her enn andre steder.

Vi har snakket med advokat Eirik Teigstad, som er ekspert på erstatning etter personskade.

«Dersom føreren av en el-sparkesykkel er skyld i en ulykke som har ledet til et økonomisk tap vil vedkommende være pliktig til å betale erstatning til skadelidte og/eller erstatte de gjenstander som har blitt ødelagt.» Kilde: Erstatning.no

Det betyr at den som har utført skaden ofte vil være den ansvarlige. Hvis du kjører el-sparkesykkelen på et fortau, vil du med stor sannsynlighet ha skylden for det som måtte skje.

Økonomiske konsekvenser av skader med el-sparkesykkel

Det er viktig å være klar over at du i tillegg til å kunne skade andre mennesker også kan blir erstatningsansvarlig for store beløp.

El-sparkesykkelen kan forårsake betydelige skader når du kjører på noen i fart. Det kan forårsake bruddskader, hodeskader og tap av tenner. All behandling og ulempe som følge av dette går på din regning.

Det kan også hende at den skadede blir varig arbeidsufør etter påkjørselen. Da snakker vi om et mulig erstatningskrav på flere millioner kroner.

Forsikringskrav

Krav i millionklassen er voldsomt for en privatperson. For den som er skadelidt kan det være vanskelig å kreve inn.

Hva er det i så fall mulig å få fra forsikringen?

For det første regnes ikke el-sparkesykkelen som et kjøretøy. Bilansvarsforsikring kan derfor ikke anvendes.

Det er derfor viktig å ha en innboforsikring med inkludert ansvarsforsikring. Den vil gjelde for hele familien, også studenter som ikke lenger bor hjemme. Ansvarsforsikringen vil normalt gjelde når du kjører en leiesykkel. Det kan være begrensninger hvis det er din egen sykkel du kjører.

Du som er så uheldig å bli skadet av en el-sparkesykkel kan også undersøke egen ulykkesforsikring eller reiseforsikring.

Når du selv bli skadet under kjøring på el-sparkesykkel

Ansvarforsikringer gjelder kun skade du påfører andre. Du selv er ikke dekket av disse.

Legevakter rundt omkring i landet klager over at de har fått alt for mye å gjøre etter at el-sparkesyklene ble så populære.

Hvis du ikke har en ulykkesforsikring eller en reiseforsikring som kan dekke det inntrufne, må du altså betale selv.

Selv om du har en forsikring, kan det være at forsikringsselskapet foretar en avkortning hvis du har vært uforsiktig. Kjører du eksempelvis med promille, ligger du spesielt dårlig an.

Å føre sak mot forsikringsselskap eller skadevolder

Mange slike saker ender opp i klagenemder og rettsaler. Spesielt gjelder det når det er snakk om store beløp.

Ulykker og ting som skjer med el-sparkesykler er også et nytt fenomen hvor man venter på rettsavgjørelser for å fastsette en praksis. Myndighetene jobber med å utarbeide bedre regler for dette området. Disse er foreløpig på høring.

Det er derfor en del som velger profesjonell juridisk bistand i slike saker. Det gjelder både den skadelidte og skadevolderen.

Det som anses som nødvendige utgifter til en egnet erstatningsadvokat vil kunne dekkes av den samme forsikringen det er aktuelt å søke dekning fra.

Referanser

https://www.nrk.no/osloogviken/elsparkesykkel-og-ansvar-1.15371994

Personskadeportalen.no